Źle wykonany remont

Rzetelne firmy remontowe są bardzo cennym kontaktem. Nikt nie chce być testerem czyjejś fuszerki. Dlatego z reguły szukamy specjalistów wśród zaufanych kręgów, polecamy wzajemnie fachowców, czekamy na wolne terminy tych najbardziej obleganych.

Co jednak zrobić, jeśli scenariusz zmaluje się w czarnych barwach? Za źle wykonany remont, przysługuje nam odszkodowanie. Kolejne kroki zmierzające do wyegzekwowania swoich praw przedstawiamy poniżej.

Odszkodowanie za szkody remontowe:

Wszelkie wady, nieterminowości, nierzetelnie wykonanie usługi i mówiąc potocznie: spartaczony remont, uruchamia uprawnienia wynikające z prawa do reklamacji oraz z rękojmi za wady. Korzysta z nich zamawiający – poszkodowany, koszty napraw ponosi sprawca szkód – wykonawca remontu. Jeżeli przez nierzetelnie wykonaną usługę dojdzie do powstania szkody w majątku inwestora (zamawiającego), możemy domagać się odszkodowania.

Podstawą ubiegania się o odszkodowanie czy skorzystania z uprawnień zagwarantowanych przepisami o rękojmi za wady jest zawarta umowa (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane). Jeśli więc będziemy chcieli uzyskać odszkodowanie za źle wykonany dach, najlepiej przedstawić spisaną umowę. Służy to bezpieczeństwu obu stron oraz wiarygodności.
Według standardowej umowy o roboty budowlane jesteśmy jako zamawiający zobowiązani do odpowiedniego przygotowania terenu budowy, przedłożenia projektu, do odebrania finalnego efektu prac na obiekcie i do zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca natomiast zobowiązuje się do terminowej, zgodnej z projektem i zasadami wiedzy technicznej pracy budowlanej/ remontowej.

Umowę o wykonanie takich prac można zawrzeć ustnie, ale wówczas wezwanie do skorygowania usterek czy późniejsze reklamacje na usługi budowlane mogą mieć utrudnione procedury (w sądzie trudniej będzie udowodnić swoje roszczenia bez dokumentu) lub wcale nie dojść do skutku.
Umowa ma być zabezpieczeniem, dobrze więc jest dookreślić wszelkie składowe wykonywanych prac remontowo-budowlanych, zwłaszcza jeśli dotyczy on większych zakresów niż np. odmalowanie sypialni. W takich wypadkach niezbędny będzie harmonogram czasowy czy szczegółowy wykaz materiałów.

Reklamacja na usługi budowlane

Odszkodowanie od architekta

Nierzetelnie wykonanie usługi to bardzo często przekroczenie terminu oddania prac remontowo-budowlanych. Jest to główne zobowiązanie fachowca. Monitorując prace, możemy stwierdzić, czy bezproblemowo zostaną one oddane zgodnie z umową. Jeśli są rażąco opóźnione i nie ma szans na ich wykończenie, zamawiający może odstąpić od umowy, zanim termin wykonania upłynie. To pierwsze prawo i asekuracja. Dotyczy to sytuacji, kiedy przyjmujący zamówienie odpowiada za okoliczności, których skutkiem jest opóźnienie. Pamiętajmy, że takie wypowiedzenie umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia odszkodowania od wykonawcy i za taki nieudany remont można wnieść o odszkodowanie.

W ramach podpisanej umowy, jeśli remont został źle wykonany, możemy żądać:

  • usunięcia wad (wzywamy wykonawcę do naprawy usterek w wyznaczonym terminie),
  • zwrotu zaliczki (jeśli taką wypłaciliśmy),
  • uiszczenia kary umownej (też regulowana w umowie).

Jeśli w trakcie wykonywania robót spostrzeżemy, że są wadliwe lub sprzeczne z umową, możemy wezwać do zmiany, korekty oraz wyznaczyć termin. Powinniśmy też domagać się zwrotu kosztów niewłaściwie użytych materiałów. Jeśli wykonawca zaprotestuje i tego nie zrobi, możemy przejść na ścieżkę uzyskania odszkodowania, a wykonanie napraw zlecić innemu profesjonaliście.

Przed wejściem na drogę odszkodowań warto skorzystać z prawa do reklamacji. Powinna być ona pisemna. W takim dokumencie opisujemy precyzyjnie wady prac remontowo-budowlanych, a także swoje roszczenia. Pismo przedkładamy wykonawcy. Pierwsza próba dotyczyć powinna nieodpłatnego naprawienia szkód, następnie – jeśli wykonawca uzna to za niemożliwe np. ze względu na za wysokie koszty – w próbie kolejnej możemy zażądać zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny za remont. Czas rękojmi to okres dwóch lat (dla nieruchomości odpowiednio pięć lat) od odbioru obiektu. .

Są sytuacje, kiedy wykonawca nie odpowiada za wady fizyczne dzieła – przedmiotu umowy. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy okoliczności, gdy:
• wada powstała w wyniku wadliwego materiału, który dostarczył zamawiający,
• „klient wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć o wadzie w chwili odbioru i nie zgłaszał zastrzeżeń” (art. 557 § 1 KC),
• za wadę odpowiada klient (udzielał instrukcji i upierał się, by w konkretny sposób wykonać pracę),
• „wada powstała po wydaniu dzieła zamawiającemu, chyba że wada wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w wykonanym dziele” (art. 559 KC).

Nieudany remont – odszkodowanie

Jeżeli wskutek nieudanego remontu ponieśliśmy szkodę majątkową możemy wnosić o wypłatę odszkodowania. Firma budowlana lub remontująca nasze mieszkanie powinna posiadać polisę ubezpieczenia OC, jeżeli takowej nie posiada, odszkodowanie będzie wypłacone z majątku firmy. Przed zawarciem umowy o remont warto dowiedzieć się czy fachowcy dysponują polisą. Służy ona przede wszystkim zabezpieczeniu roszczeń klienta. Jeżeli fachowcy będą wzbraniać się przed wypłatą odszkodowania, pozostaje nam droga postępowania sądowego.

Warto udokumentować szkodę, by podczas sprawy sądowej rzetelnie przedstawić swoje racje. Rzeczoznawca lub opinia innej firmy remontowo-budowlanej powinna uwiarygodnić nasze wnioski i niejako poprzeć nasze roszczenia o odszkodowanie za szkodę powstałą podczas remontu. W tego rodzaju sporach pewnie będzie niezbędne przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Przy roszczeniu o odszkodowanie musimy określić jego wysokość. Przedstawiamy np. faktury wynikające z napraw szkody. Wartość odszkodowania szacujemy też według utraconych korzyści. Jeśli obiekt miał być lub jest obiektem handlowym, wyliczamy potencjalne utargi etc. Wobec problemów związanych z oszacowaniem strat, jak również z udowodnieniem zaistnienia przesłanek prowadzących do odpowiedzialności firmy remontowej za powstałe szkody warto swoją sprawę przedyskutować z profesjonalistą.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99

Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com