Zaniżone odszkodowanie z ubezpieczenia na życie

Przystępując do wybranego ubezpieczenia na życie, nie czyhamy na kruczki w umowie, nie zakładamy, że po wypadku ubezpieczyciel będzie chciał pomniejszyć kwotę odszkodowania. Niestety problemy z wyegzekwowaniem należnego nam odszkodowania zdarzają się niezwykle często. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego i mamy ku temu podstawy, wchodzimy na ścieżkę reklamacyjną, a jeśli i ta się wyczerpie, nieoceniona może okazać się pomoc prawna. Przed wejściem na drogę sądową należy jednak wyczerpać wszelkie możliwe odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia na życie – umowa

Charakter umowy ubezpieczeniowej na życie jest adhezyjny. Oznacza to, że jedna ze stron (w tym przypadku: ubezpieczyciel) określa istotne warunki umowy, a druga może je w całości przyjąć albo nie przystąpić do umowy. Ta druga strona, ubezpieczający, nie ma możliwości negocjacji. Taki jest konstrukt tej czynności prawnej. W momencie, kiedy dojdzie do wypadku, zgłosimy informację o szkodzie (z reguły jest na to czas do około tygodnia), ubezpieczyciel ma 30 dni, by zareagować i spełnić świadczenia według umowy. Ubezpieczenia to rodzaj tzw. umów losowych, bo przecież odszkodowanie jest wypłacane w zależności, czy wypadek/ zdarzenie będzie mieć miejsce. Jeśli osoba poszkodowana i ubiegająca się o odszkodowanie nie jest zadowolona z jego wysokości, przystępuje do reklamacji. Musi wówczas odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Procedura reklamacji przy zaniżonym odszkodowaniu

Im szybciej przystąpimy do działań reklamacyjnych, tym lepiej. Po krótszym upływie czasu można lepiej zbadać sprawę, nadal mamy zdarzenie w pamięci. Z naszą zwłoką wydłuża się również czas wypłacenia odszkodowania. Szybkość decyzji i działania odgrywają tu więc pewne znaczenie. Jeśli chodzi o ramy czasowe, co do zasady  mamy aż trzy lata na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela. Czas ten jest liczony od momentu otrzymania pisma od towarzystwa ubezpieczeniowego z ich postanowieniem w sprawie odszkodowania. Działa też to w drugą stronę – po upływie tych trzech lat, jeżeli zgłosimy nowe roszczenia ubezpieczyciel może podnieść zarzut przedawnienia i zwolnić się z odpowiedzialności. Wyjątkowa sytuacja dotyczy szkód, które powstały w wyniku przestępstwa. Wówczas jest to okres wydłużony do lat 20.

Pismo w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela

W reklamacji od decyzji Poszkodowany przedstawia swoje roszczenia, uzasadnia, dlaczego uważa, że jego odszkodowanie jest zaniżone. Warto powołać się na podstawę prawną, z detalami opisać zdarzenie i poniesione straty. Odwołanie dotyczy konkretnego pisma i korespondencji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Unikajmy chaosu w dokumentach, przedstawmy się od rzetelnej strony: najlepiej dołączyć kopie pism, opisać numer szkody, zacytować decyzję ubezpieczyciela. W przypadku odmowy wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia na życie, które dotyczy uszczerbku na zdrowiu, można zasięgnąć po dodatkową opinię lekarską, dokumentację dołączyć do pisma reklamacyjnego.

Składając odwołanie (najlepiej wysłać pismo via list polecony – zachowajmy potwierdzenie wysyłki, możemy też uzyskać datę wpłynięcia pisma do biura towarzystwa ubezpieczeniowego), kwestionujemy decyzję i wnioskujemy o ponowne rozpatrzenie sprawy. Warto spróbować porozumienia bez procesu sądowego. Wysokości odszkodowań często bywają zaniżone, na szczęście proste zasady reklamacyjne ułatwiają poszkodowanym odwołanie się od decyzji. Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć listownie do 30 dni na otrzymane pismo reklamacyjne. Brak odpowiedzi potwierdza akceptację roszczeń. To oznacza też, że wszystkie żądania muszą zostać spełnione. W razie spraw bardziej skomplikowanych, wymagających doprecyzowania ubezpieczyciel może wydłużyć czas rozpatrywania odwołania o kolejne 30 dni. W takiej sytuacji poszkodowany zostanie o tym powiadomiony.      

Ubezpieczyciel może oczywiście nie uznać naszych argumentów ku wyższemu odszkodowaniu. Takie pismo musi zawierać uzasadnienie z prawnym wskazaniem odmownego potraktowania żądań poszkodowanego. Jeśli różnica zdań dotycząca zdarzenia i roszczeń będzie się utrzymywać, nadal istnieją kroki, które można podjąć przed wdaniem się w spór sądowy. Pomocą służy Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych), który przedstawia uargumentowany wniosek do ubezpieczyciela. By Rzecznik rozpoczął postępowanie skargowe, należy złożyć pismo o interwencję. Jest to procedura bezpłatna. Jeśli wnioskujemy o pozasądowe rozwiązanie sporu, Rzecznik wystąpi w roli mediatora, wówczas należy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych, jest ona jednorazowa.

Podsumowując, pierwszym krokiem jest zawsze reklamacja, następnie możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego, a jeśli i mediacja nic nie wskóra, należy złożyć powództwo do sądu powszechnego. Na każdym etapie postępowania odwoławczego radzimy gromadzić wszelką dokumentację. Jeśli zdecydujemy się na wytoczenie powództwa, niezbędna będzie pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania.

Ubezpieczenia NWW, a zaniżone odszkodowania

Ubezpieczenia na życie zabezpieczają głównie bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Polisy na życie gwarantują też protekcję, gdy w wyniku wypadku tracimy zdolność do pracy czy następuje trwały uszczerbek na zdrowiu. Celem Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest natomiast zabezpieczenie się przed skutkami doznania określonych uszczerbków zdrowotnych, np. kontuzji, złamań czy przed pobytem w szpitalu i każdą sytuacją medyczną, która pokrywa się z zakresem w wykupionym pakiecie. A zakres może być bardzo szeroki, zabezpieczamy swoje zdrowie.

Przykładowo PZU wypłaca z ubezpieczenia na życie odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci po nieszczęśliwym wypadku (PZU Ja Plus). Oferowane ubezpieczenie zawiera cechy typowe dla ubezpieczeń NNW. Wykaz chorób i procentowe potraktowanie uszczerbku na zdrowiu nasz ubezpieczyciel NWW ujmuje w tabele. Ta transparentność i dostępność danych jest bardzo przydatna, kiedy chcemy zweryfikować wysokość naszego odszkodowania.

Przykład:

Zima, ktoś spiesząc się do pracy, traci równowagę na nieodśnieżonym chodniku, dochodzi do skręcenia kostki. Czy należy się odszkodowanie? Jeśli nie jest to wypadek przy pracy, jeśli nie ma sprawcy zdarzenia, a skręcenie stawu jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia NNW, zgodnie z tabelą wypłat. Jeśli nasze poczucie szkody jest wyższe niż wycena ubezpieczyciela, dochodzi do komplikacji, następstw kontuzji, albo jeśli ubezpieczyciel nie poczuwa się do wypłaty świadczeń, zawsze można się odwołać od zaniżonej decyzji. Wyliczenie odszkodowania przy złamaniu kości przedramienia to (według Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w PZU) przelicznik od jednego do 30 % uszczerbku na zdrowiu (stan na lipiec 2019 r.). Ta rozbieżność wynika z gradacji stanu zdrowia: od niewielkiego po duże zniekształcenie wraz z ograniczeniem ruchów i zmianami wtórnymi. Każdy procent to rozbieżność w kwocie odszkodowania. Nie dziwne więc, że tak często dochodzi do różnicy zdań między ubezpieczycielem, a poszkodowanym.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com