Wypadek na chodniku? 5 kroków do uzyskania odszkodowania

Wypadek na chodniku, odszkodowanie

Miesiąc grudzień kojarzy się z coraz krótszymi dniami, często pojawiającym się deszczem i śniegiem. Niebezpieczeństwo czyha na naszej drodze, a dokładnie na chodniku, którym codziennie poruszamy się do pracy, sklepu czy domu. Wyrwy, dziury, korzenie lub śnieg i lód są powodem upadków, potknięć i innych tragicznych w skutkach zdarzeń.

Droga odszkodowawcza w 5 krokach

Kiedy ulegniesz wypadkowi poruszając się chodnikiem, pamiętaj o 5 krokach!

1. Zadzwoń po pogotowie ratunkowe i przypilnuj, aby ratownicy prawidłowo uzupełnili protokół zdarzenia.

Jest to naprawdę ważne, ponieważ wszystkie dokumenty będą potrzebne w postępowaniu odszkodowawczym, zwłaszcza te dotyczące pierwszego kontaktu medyków z poszkodowanym.

2. Zadzwoń po Policję

Policja lub inne służby, takie jak Straż Miejska również sporządzają notatki z miejsca zdarzeń i są wiarygodnym świadkiem, który może potwierdzić okoliczności zdarzenia na potrzeby procedury odszkodowawczej.

3. Jeśli masz telefon, zrób zdjęcia z miejsca wypadku, swoich obrażeń i stanu chodnika.

Nie potrzeba profesjonalnego sprzętu, aby udokumentować stan nawierzchni, a także obrażenia ciała czy szkody na mieniu. Wystarczy telefon komórkowy z funkcją robienia zdjęć lub nagrywania filmów, aby mieć wartościowy dowód w sprawie.

4. Znajdź świadków zdarzenia i zapisz ich podstawowe dane.

Tymi danymi to imię i nazwisko oraz numer kontaktowy. Warto zapytać również, czy osoba będzie skora zeznawać w sądzie, jeśli byłaby taka potrzeba.

5. Zachowaj całą dokumentację medyczną i rachunki za leki i inne niezbędne wydatki w związku z wypadkiem.

Wszystko, o czym pisaliśmy w poprzednich krokach ma na celu udokumentowanie całego zdarzenia i uprawdopodobnienie wygrania sprawy, dlatego nie bagatelizuj ich i w razie potrzeby staraj się je wszystkie wykonać.

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika?

Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to zarządca bądź właściciel nieruchomości są odpowiedzialni za stan nawierzchni chodników. Osoby te powinny pamiętać o usunięciu śniegu i lodu oraz użycia soli lub piasku do posypania chodnika.  Śnieg, który został uprzątnięty z chodnika powinien usunąć zarządca drogi, w żadnym wypadku nie należy przerzucać go na jezdnię.

Co ciekawe, jeżeli doszło do przygniecenia człowieka lub pojazdu odłamanym konarem drzewa wyrastającego przy granicy działki na nieruchomości prywatnej, a więc w sytuacji, gdy zieleń przydrożna zagraża bezpieczeństwu na drodze publicznej to kwestia własności nieruchomości, na której drzewo się znajduje nie wyklucza odpowiedzialności zarządcy, który miał obowiązek podjąć czynności, których celem było utrzymanie w obrębie tzw. pasa drogowego drzew i krzewów w sposób mający wyeliminować wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze publicznej.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 czerwca 2016 (I ACa 287/16) “Norma art. 21 ust. 2 ustawy o drogach publicznych wprost umożliwia podejmowanie czynności związanych z usunięciem zagrożenia dla użytkowników dróg, także w sytuacji gdy źródłem zagrożenia są drzewa rosnące na nieruchomości sąsiedniej, a więc innej niż nieruchomość, na której znajduje się sama droga. Zarządy dróg mają na tej podstawie prawo wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg“.

W myśl przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze. zm.) drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Drogi gminne stanowią własność gminy (art. 2a ust. 2 cyt. ustawy). Zarządcami dróg są dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) (art. 19 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy). Natomiast, w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta (art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych).

Obowiązki zarządcy drogi

Stosownie do treści art. 20 pkt 4, pkt 10, pkt 11, pkt 12 i pkt 14 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności:

  • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
  • wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

Co oznacza “utrzymanie drogi”?

Stosownie do treści przepisu art. 4 pkt 6 ustawy o drogach publicznych, chodnikiem jest część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. Z kolei, przepis art. 4 pkt 20 przedmiotowej ustawy zawiera definicję “utrzymania drogi”. Pod pojęciem tym rozumie się wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Nakaz utrzymania dróg w należytym stanie rodzi po stronie zarządcy drogi obowiązek zabezpieczenia dróg w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla osób korzystających z nich.

Zarządca drogi, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

(art. 21 ust. 1 cyt. ustawy)

Co oznacza wyrażenie „zły stan chodnika”?

Wypadki na chodniku nie zdarzają się tylko w okresie jesienno – zimowym, ale przez cały rok. Oprócz oblodzenia czy śniegu często spotykamy ogromne dziury w nawierzchni, o które bardzo łatwo się potknąć i następnie przewrócić. Nadto wyobraźmy sobie studzienkę, która wystaje ponad powierzchnię chodnika, a jest w dokładnie tym samym kolorze. Podobne zagrożenie stanowią korzenie drzew, które przebijają się przez płyty chodnikowe. Zły stan nawierzchni chodnika może zatem oznaczać wypiętrzenie płyt ponad dopuszczalną wysokość, wyrwę, wystające korzenie i inne odstępstwa wskutek, których może dojść do niebezpieczeństwa na drodze.

O co może ubiegać się poszkodowany?

Roszczeń, o które może ubiegać się poszkodowany jest wiele, ale pamiętaj, że to Ty musisz udowodnić zasadność ich przyznania. Należą do nich:

  • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
  • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów,
  • Odszkodowanie za szkoły materialne, np. zniszczoną odzież czy uszkodzony telefon,
  • Odszkodowanie za utracony zarobek,
  • Rentę uzupełniającą lub na zwiększone potrzeby w związku z rehabilitacją

Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2015 r. sygn. akt I C 511/12 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zasądził od Gminy M. Z. na rzecz powódki M. P. kwotę 600000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdy psychiczne i fizyczne wynikłe z obrażeń odniesionych wskutek przygniecenia konarem drzewa.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące poruszanej tematyki, mogą Państwo skontaktować się ze mną. Niezwłocznie po przeanalizowaniu dokumentów, skontaktuję się z Państwem w celu omówienia bieżącego stadium sprawy oraz jej dalszych etapów.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com