Sprawca wypadku uciekł – Co z odszkodowaniem?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, w pierwszej kolejności musimy określić jakie były okoliczności wypadku komunikacyjnego, w tym jak zachował się sprawca kolizji. Istotną kwestią jest to czy:

  • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • udało się ustalić tożsamość sprawcy,
  • sprawca posiadał ważne ubezpieczenie OC.

Kwestie proceduralne dotyczące dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy najprościej kształtują się w przypadku, gdy wypadek został spowodowany przez ustalonego sprawcę, posiadającego ważne ubezpieczenie OC. W takim przypadku musimy pamiętać o spisaniu danych z dowodu rejestracyjnego sprawcy wypadku, numeru polisy ubezpieczeniowej lub poproszeniu o kopię notatki policyjnej, jeżeli policja obecna była na miejscu zdarzenia.

Po otrzymaniu powyższych informacji, należy sporządzić Wezwanie do zapłaty skierowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, w którym zostaną określone i sprecyzowane nasze roszczenia. Przy sporządzaniu pism zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i sądowym nieoceniona okazać się może pomoc profesjonalisty, mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. O zaletach reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) przeczytać można w innych zamieszczonych artykułach. W tym miejscu warto jedynie wskazać, że kroki podjęte w postępowaniu przed ubezpieczycielem sprawcy wypadku będą rzutować na przyjęcie konkretnej taktyki procesowej na etapie postępowania przed sądem. Warto zatem już na pierwszym etapie prowadzonego postępowania w odpowiedni sposób zabezpieczyć nasze prawa i roszczenia.

Co w przypadku, gdy sprawca kolizji nie został ustalony lub zbiegł z miejsca zdarzenia?

Procedura dochodzenia świadczeń pieniężnych przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych inaczej kształtuje się w przypadku, w którym sprawca kolizji w ogóle nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia.

Sprawca uciekł a masz numery rejestracyjne?

Jeżeli sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, a udało Ci się spisać numery rejestracyjne nie wszystko stracone. Zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG udostępnia informacje o tym czy posiadacz pojazdu o danych numerach rejestracyjnych miał zawartą umowę ubezpieczenia OC oraz wskazuje nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.

Jeżeli nie chcesz tracić czasu na weryfikację powyższych danych oraz podejmowanie działań w procesie likwidacji szkody, możesz skontaktować się z nami klikając w poniższy baner i wpisując w treść wiadomości informacje o kolizji oraz numerze rejestracyjnym pojazdu.

Odpowiedzialność UFG za nieustalonego sprawcę kolizji

Nieustalony sprawca wypadku

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pokrywa koszty związane z odszkodowaniem za szkodę majątkową i osobową spowodowaną przez sprawców, których tożsamości nie ustalono lub zbiegli z miejsca zdarzenia tylko jeżeli w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni (rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia).

W przypadku szkód majątkowych powstałych w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym spowodowanych przez sprawców, których tożsamości nie ustalono i jednocześnie spełniony zostaje warunek, że w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni wypłacane odszkodowanie jest pomniejszane o równowartość 300 EUR (kurs średni NBP na dzień ustalania odszkodowania).

Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy wypadku?

Najczęściej po zgłoszeniu sprawy na policję mijają tygodnie zanim otrzymamy informację zwrotną o sprawcy wypadku.

Zgodnie z art. 325f § 1 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli dane uzyskane w toku prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych, można wydać postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Po wydaniu ww. postanowienia, Policja, na podstawie odrębnych przepisów, prowadzi czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów.

Wypadek spowodowany przez obcokrajowca lub kierowcę bez polisy OC

Jeżeli sprawcą kolizji lub wypadku był cudzoziemiec i w momencie zdarzenia nie posiadał ważnej polisy OC – odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale tylko obywatelom polskim. UFG odpowiada również za wypadki spowodowane na terenie Polski przez nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przydzielone mu przez właściwe władze. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach: Unii Europejskiej, Andory, Chorwacji, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii.

Zgłoś szkodę do dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Jeżeli dojdzie do wypadku, a sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia lub nie będzie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, zgłoszenia szkody należy dokonać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego posiadającego w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. Warta, PZU, Aviva, Allianz).

Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody. Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją, Towarzystwo Ubezpieczeniowe przeprowadza kompleksową likwidację szkody. W toku takiego postępowania likwidator ustala stan faktyczny wypadku, odpowiedzialność cywilną sprawcy wypadku, właściwość UFG, zasadność złożonych roszczeń oraz wysokość odszkodowania. Po zakończeniu wskazanych czynności kompletna dokumentacja przesyłana jest do UFG w celu wypłaty odszkodowania.

Jeżeli posiadasz AC – brak odpowiedzialności UFG za szkodę w pojeździe!

W tym miejscu podkreślić należy, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu, jeżeli poszkodowany może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego (np. posiada ubezpieczenia AC dla uszkodzonego pojazdu). W takim przypadku, UFG wyrównuje szkodę tylko w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.

Termin na wypłatę odszkodowania

Warto wskazać, że termin na wydanie decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W tym czasie powinna zostać również wydana decyzja wskazująca na bezsporną kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności, niemniej jednak jak wspomniano powyżej, bezsporna kwota odszkodowania winna zostać wypłacona w terminie 30 dni.

Odwołanie od decyzji UFG

Warto wskazać, że odwołanie od decyzji UFG można złożyć pisemnie lub ustnie (UFG nie przewiduje możliwości składania reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).

Odpowiedzi na reklamację UFG musi udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, UFG wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania, proszę o wypełnienie poniższego formularza, kontakt mailowy lub telefoniczny.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com