Pomoc w uzyskaniu wyższego odszkodowania

Dochodzenie roszczeń od zakładu ubezpieczeń zazwyczaj jest ciężkie i męczące, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia oraz zaplecza wiedzy prawniczej.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata przy dochodzeniu odszkodowania w Gdańsku lub na terenie całej Polski? Oczywiście. Samodzielne napisanie odwołania od decyzji PZU czy wezwania do zapłaty niesie za sobą ryzyko przyznania niższych świadczeń pieniężnych, a niekiedy przegrania sprawy w ogóle.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w dochodzeniu odszkodowania?

Profesjonalna pomoc od samego początku

Profesjonalny pełnomocnik gwarantuje swoją pomoc już we wstępnym etapie sprawy odszkodowawczej. W toku postępowania może pojawić się bowiem wiele wątpliwości. Śmierć osoby bliskiej, matki lub ojca w wyniku wypadku bądź błędu medycznego, często stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Jednak co w sytuacji, gdy śmierć poniosła babcia? Czy nieprzyjęcie osoby z objawami koronawirusa covid -19 może rodzić odpowiedzialność placówki medycznej? Na te lub inne pytania z pewnością odpowie adwokat.

Ustalenie faktów, sformułowanie roszczeń

Pomoc adwokata

Adwokat zajmujący się naszą sprawą ustali wymienione wyżej fakty, rzetelnie sformułuje roszczenia wobec ubezpieczyciela oraz poprowadzi negocjacje z nim. Często ciężko zweryfikować podmiot odpowiedzialny za szkodę, bowiem przykładowo po zderzeniu z dzikim zwierzęciem podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie może być kilka, podobnie w przypadku popełnionych błędów medycznych. Doświadczony pełnomocnik nie będzie miał jakichkolwiek problemów z ustaleniem odpowiedzialności cywilnej.

Niejednokrotnie zakłady ubezpieczeń zaniżają wysokość przyznanego odszkodowania, dlatego dzięki doświadczeniu pełnomocnika określenie wysokości przysługującego nam świadczenia nie będzie stanowiło problemu, a sam pełnomocnik sporządzi odpowiednie odwołanie od proponowanej kwoty. Jeśli okaże się, że niezbędne są dodatkowe dowody, takie jak zaświadczenia lekarskie czy fotografie uszkodzonego samochodu, adwokat dopilnuje, aby znalazły się one w dokumentacji.

Reprezentacja sądowa przez tę samą osobę

Nie bez znaczenia jest fakt, iż adwokat jest profesjonalnym pełnomocnikiem, który może nas reprezentować w postępowaniu sądowym, a wiele spraw odszkodowawczych znajduje swój finał właśnie w sądzie. Jest to niewątpliwym ułatwieniem, jeśli osoba, które od początku zajmuje się naszą sprawą reprezentuje nas także w sądzie.

Postępowania odszkodowawcze w sprawach dotyczących znacznie cięższych przypadków, takich jak zakażenie gronkowcem w szpitalu lub wypadek w gospodarstwie rolnym mogą trafić do sądu, co stanowi korzyść dla poszkodowanego, gdyż sądy są obiektywne oraz bezstronne, w przeciwieństwie do zakładów ubezpieczeń, które kierują się tylko swoją korzyścią. Rzetelna reprezentacja w sądzie to podstawa sukcesu, dlatego nie należy podejmować się tego samodzielnie, a powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Znajomość technik negocjacyjnych

Ubezpieczyciel chętnie podejmuje negocjacje w kwestii wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie stanowi konkretną kwotę za poniesioną szkodę, jednak zadośćuczynienie za krzywdę moralną, psychiczną czy fizyczną jest już kwestią subiektywną, dlatego umiejętność prowadzenia negocjacji jest kolejnym atutem towarzyszącym pomocy stanowionej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Ugoda z ubezpieczycielem

Ugodą jest nic innego jak umowa zawierana przez poszkodowanego z ubezpieczycielem, zgodnie z którą zakład ubezpieczeń wypłaca określoną sumę pieniędzy, a poszkodowany zrzeka się późniejszych roszczeń wobec zakładu. Przykładowo w wyniku wypadku po burzy uszkodzony został samochód stojący pod drzewem i orzeczono szkodę całkowitą. Ubezpieczyciel będzie próbował zaniżyć wartość samochodu przed zdarzeniem, ale również zapewni, iż ugoda szybko zakończy sprawę z korzyścią dla poszkodowanego.

Należy mieć świadomość, iż niestety zakłady ubezpieczeń nie zawsze kierują się korzystnymi rozwiązaniami dla poszkodowanego i proponują zaniżone odszkodowania. Pamiętajmy jednak, że nie ciąży na nas żaden obowiązek zawarcia ugody. Jest ona całkowicie dobrowolna i jej zasadność należy ocenić kierując się zdobytym doświadczeniem.

Profesjonalny pełnomocnik – adwokat lub radca prawna – z pewnością znajdzie odpowiednią argumentację oraz wynegocjuje jak najlepsze warunki ugody.

Co ważne, adwokat nie podpisuje ugody bez zgody poszkodowanego. Dopiero wyraźna zgoda mocodawcy uprawnia pełnomocnika do podjęcia takich działań.

Problemy, jakie można napotkać przy samodzielnym prowadzeniu sprawy

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze jesteśmy w stanie sami poradzić sobie w walce z zakładem ubezpieczeń. Dopłaty do odszkodowań w rzeczywistości są zaniżane przez ubezpieczycieli i rzadko kiedy uzyskuje się odpowiednie świadczenie bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Najczęstsze problemy dotyczą:

  • nieznajomości przepisów prawa
  • nieświadomości przysługujących świadczeń oraz ich wysokości
  • niedotrzymywania terminów
  • brak rzetelnej reprezentacji przed sądem

Zanim zlecimy prowadzenie sprawy adwokatowi warto wiedzieć czy możemy uzyskać np. odszkodowanie za śmierć babci. Odpowiedzmy zatem na następujące pytania:

Kto może być poszkodowanym?

Poszkodowanym jest osoba, która poniosła szkodę materialną lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku jakiegoś zdarzenia. Przykładowo o poszkodowanym możemy mówić w sytuacji wadliwie wykonanego remontu mieszkania lub uczestniczeniu w wypadku samochodowym, który spowodował długotrwałe leczenie bądź trwały uszczerbek na zdrowiu, np. skręcenie kręgosłupa szyjnego.

Rodzajów szkód jest nieskończenie wiele, zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenia obejmujące niespotykane okoliczności, na przykład ubezpieczenie wychowawcy kolonijnego na wypadek ciąży podopiecznej.

Jednym z najczęściej występujących zdarzeń generujących szkody są błędy medyczne. Dotyczy to zarówno błędów organizacyjnych szpitala, jak również błędów diagnostycznych. Jeżeli pacjent nie został przyjęty do szpitala lub popełniono zaniedbania w trakcie jego leczenia warto walczyć o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Co do zasady nie jest łatwo udowodnić błąd lekarzowi, ponieważ wymaga to dużego doświadczenia w sprawach medycznych i umiejętnego zebrania wyczerpującej dokumentacji w celach dowodowych. To też przemawia za zleceniem prowadzenia takich spraw profesjonalistom.

Podobnie jest z błędami architektonicznymi, których znamiona nie zawsze ujawniają się od razu. Nieco innym rodzajem szkody jest śmierć bliskiej osoby. Zgodnie z przepisami, jeżeli wskutek czyjejś śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej członków rodziny, sąd może orzec o odszkodowaniu oraz zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę.

Kto jest poszkodowanym po potrąceniu rowerzysty? Na pewno nie musi być to jedna osoba, ponieważ szkodzie mógł ulec rower, samochód, a więc poszkodowani to ich właściciele, ale także mogło dojść do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a wtedy krąg poszkodowanych się rozszerza.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Rodzaje roszczeń

Różnorodność przysługujących świadczeń pozwala na osiągnięcie kwoty znacznie przewyższającej oczekiwania poszkodowanego. Bowiem często zdarza się, że osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy z możliwości, jakie mają. Oprócz głównie omawianego odszkodowania często starać się można o przyznanie zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów. Pamiętajmy również o możliwości uzyskania dopłat do odszkodowania, o których wielu poszkodowanych działających samodzielnie po prostu nie wie.

Jeżeli uczestniczyli Państwo w wypadku lub ponieśli szkodę wskutek popełnionego błędu medycznego, mogą Państwo skontaktować się ze mną. Niezwłocznie po przeanalizowaniu dokumentów, skontaktuję się z Państwem w celu omówienia bieżącego stadium sprawy oraz jej dalszych etapów. Przedstawię ofertę współpracy. Dopiero po podpisaniu umowy o współpracę podejmę działania prawne w celu odzyskania odszkodowania.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com