Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ogólne informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Kancelarię Prawną Metropolia, danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Kancelarię poprzez stronę internetową www.wyższeodszkodowania.pl.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Metropolia Karol Bieliński, z siedzibą w Gdańsku 80-247 przy ul. Sobótki 5/5, NIP: 9571005900 (dalej również jako „Kancelaria Prawna Metropolia”).

Dane kontaktowe:

numer telefonu: +48 574 114 223

adres e-mail: info@wyzszeodszkodowania.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, co do zasady, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w związku ze świadczeniem usług prawnych zaszłaby konieczność przetwarzania danych wrażliwych, w szczególności danych o Państwa stanie zdrowia, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – przesłanka niezbędności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług. Ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań przed zawarciem umowy lub objętych treścią zawieranej umowy. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy.  Wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie, w jakim przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych jest wymogiem określonej procedury prawnej (postępowania cywilnego etc.), podanie przez Państwa danych osobowych stanowi jednak wymóg ustawowy, a brak udostępnienia danych uniemożliwi wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania.

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie oraz zbierane automatycznie. W związku z przesłaniem wiadomości przez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej bądź e-mailowo, przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. W zakresie ustalania i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy również udostępnione przez Państwa szczególne kategorie danych osobowych np. dane dotyczące zdrowia.

Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. Państwa adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

W ramach świadczenia usług prawnych Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym powierzamy do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe będziemy również przekazywać naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków. Ponadto dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom świadczącym obsługę techniczną, technologiczną, merytoryczną, opiniodawczą oraz innym, których udział jest niezbędny do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

Państwa dane osobowe zbierane automatycznie w czasie wizyty na naszej stronie internetowej analizujemy przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics zbiera informacje
o odwiedzanych stronach w ramach naszego serwisu. Informacje zebrane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Google LLC na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics. Google LLC uczestniczy w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej będących zbiorem zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Pozyskiwane dane osobowe (zarówno przez formularz, jak również telefonicznie oraz e-mailowo) przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Dane osobowe przetwarzane są również w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Ponadto dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji, wykrywania botów oraz nadużyć, przeprowadzaniu badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej, prowadzenia badań rynku i opinii, profilowania, dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, szeroko pojętego marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów. Podstawę prawną również stanowi art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz po jego zakończeniu przez okres trwania praw i obowiązków stron w związku z prawną możliwością dochodzenia roszczeń przez obie strony.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię Prawną Metropolia, może w określonym zakresie żądać: dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać stosowne oświadczenie za pośrednictwem adresu e-mail zamieszczonego na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl (zakładka „Kontakt”) lub tradycyjną drogą pocztową na adres siedziby Kancelarii Prawnej Metropolia.

Osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię Prawną Metropolia, jest również uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.