Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Z roku na rok zwiększa się w Polsce liczba wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Szczególnie ma to miejsce w okresie jesiennym, kiedy warunki pogodowe znacznie się pogarszają, a dzień staje się coraz krótszy.

Jeżeli uczestniczyłeś w kolizji z udziałem dzika lub sarny lub prowadząc samochód potrąciłeś dzikie zwierzę np. jelenia lub łosia pamiętaj, że masz szansę uzyskać stosowne odszkodowanie za szkodę majątkową lub zadośćuczynienie za straty moralne. Wszystko zależy od rodzaju poniesionej szkody oraz okoliczności faktycznych, w których doszło do kolizji. Jeżeli poszukujesz w sprawie o odszkodowanie adwokata w Gdańsku, zapraszam do kontaktu.

Informacja o tym, od kogo przysługuje odszkodowanie jest kluczowa.

Potrącenie jelenia

Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych podstaw prawnych dochodzenia odszkodowania za kolizję z dzikiem lub innym zwierzęciem przebywającym na wolności, wskazać należy, że odszkodowania, zadośćuczynienia i renty możemy dochodzić od:

 • zarządcy drogi,
 • koła łowieckiego, lub
 • podmiotu organizującego polowanie,
 • ubezpieczyciela AC lub ubezpieczyciela NNW.

W poniższym artykule znajdziecie Państwo niezbędne informacje dzięki, którym kwestie podmiotu odpowiedzialnego za stłuczkę z łosiem nie będą już tak problematyczne.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie za stłuczkę?

Odszkodowanie za szkodę w samochodzie          

Odszkodowanie przysługiwać będzie najczęściej z tytułu uszkodzeń auta po zderzeniu z łosiem lub innym dużym zwierzęciem. Zazwyczaj są to wgniecenia w masce, zerwanie zderzaka, czy także pęknięte szyby. Niestety często podczas wypadku giną lub zostają ranni pasażerowie. Wtedy ubiegać się możemy o odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitację czy śmierć osoby bliskiej i związane z tym pogorszenie sytuacji rodzinnej.

Zadośćuczynienie – z jakiego tytułu?       

Specyficznym rodzajem świadczenia odszkodowawczego jest zadośćuczynienie. Możemy się o nie ubiegać z tytułu doznanej krzywdy, na przykład jeśli skutkiem wypadku była śmierć bliskiej osoby. Jednak wtedy pod uwagę będzie brane cierpienie związane z utratą bliskiej nam osoby, stopień krzywdy, zerwanie więzi rodzinnych, czy kontaktów z dzieckiem. Jeżeli po wypadku zwiększyły się nasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość możemy również żądać renty odszkodowawczej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o odszkodowanie adwokat w Gdańsku lub adwokat w Warszawie współpracujący z naszą kancelarią dołożą wszelkich starań w celu uzyskania jak najwyższych świadczeń pieniężnych dla Ciebie i Twoich bliskich.

Odszkodowanie od zarządcy drogi

Odszkodowanie od zarządcy drogi

Odszkodowanie od zarządcy drogi lub jego ubezpieczyciela reguluje Kodeks Cywilny. Artykuł 415 tej ustawy stanowi o tym, że “kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Wina zarządcy

Wina zarządcy jest więc niezbędnym elementem jego działania lub zaniechania prowadzącego do zdarzenia. Przez zaniechanie należy rozumieć brak ostrzeżenia kierowców o występującej na zalesionych odcinkach drogi dzikiej zwierzyny. Obowiązek taki spoczywa na zarządcy drogi w szczególności, gdy był on informowany o powtarzających się kolizjach i wypadkach z udziałem dzikich zwierząt.

To zarządca jest obowiązany do utrzymywania dróg we właściwym stanie, o czym stanowi art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.): “do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.”

Znak ostrzegawczy A18-B

W załączniku nr 1 „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, znaleźć można informację o znaku A-18b. 

Jest on stosowany w celu uprzedzenia o takich miejscach na drodze, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwa.

Jeśli zdarzenie miało miejsce w lesie, upewnij się, czy w widocznym miejscu, w obrębie miejsca zdarzenia znalazł się znak ostrzegawczy A18-B.

Znak A18-B

Jeśli znaku A18-B nie było, lub nie był prawidłowo ustawiony:

 • odszkodowanie przysługiwać będzie od zarządcy drogi, po udowodnieniu jego zaniedbania,
 • należy upewnić się, że nie złamałeś żadnych przepisów, w tym, czy nie jechałeś ze zbyt dużą prędkością, ponieważ w takim wypadku odszkodowanie nie będzie Ci przysługiwać,
 • w przypadku pojedynczego zdarzenia w postaci potrącenia jelenia czy sarny, najprawdopodobniej udowodnienie winy zarządcy drogi będzie niemożliwe. 

Aby uzyskać statystyczne dane na okoliczność wypadków z udziałem zwierząt w tym miejscu, należy zgłosić się na przykład do nadleśnictwa, czy koła łowieckiego

Należy mieć jednak świadomość, że udowodnienie winy zarządcy drogi jest trudne i należy poprzeć je rzetelnymi dowodami.

Jeśli znak A18-B znajdował się na trasie i obejmował miejsce wypadku:

 • zarządca drogi nie odpowiada za zdarzenie i nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania ze swojego ubezpieczenia OC,
 • możesz ubiegać się o odszkodowanie za szkodę w pojeździe ze swojego ubezpieczenia AC, jeśli jego warunki obejmują zderzenie z dziką zwierzyną,
 • jeśli ubezpieczenie AC nie obejmuje potrącenia dzikich zwierząt, otrzymanie odszkodowania za szkodę w samochodzie nie będzie możliwe.

Jeśli nie uda nam się uzyskać odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela, sprawę można skierować do sądu. Jednak postępowanie sądowe wymaga przedstawienia szeregu dowodów i udowodnieniu winy zarządcy drogi czy nadleśnictwa.

Ciężar dowodu – na kim spoczywa?

Kodeks cywilny w art. 6 reguluje kwestię udowodnienia zaniechania lub niedopełnienia obowiązków przez zarządcę drogi. Osobą, na której spoczywa ciężar dowodu jest poszkodowany, który oczekuje przyznania odszkodowania. Musi on udowodnić szereg okoliczności: 

 • istnienie szkody
 • szkoda spowodowana była działaniem lub zaniechaniem, które skutkuje obowiązkiem odszkodowawczym
 • istnienie związku przyczynowo – skutkowego między szkodą a działaniem lub zaniechaniem

Co w przypadku zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej? 

Ciężar dowodu zostaje przeniesiony na zakład ubezpieczeń, który prowadzi postępowanie likwidacyjne. Jest on obowiązany do samodzielnego ustalenia stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń oraz wysokości ewentualnego odszkodowania. Ubezpieczyciela cechować musi tzw. należyta staranność, to znaczy, iż musi on prowadzić postępowanie rzetelnie i profesjonalnie, kierować się  rozsądkiem, a także ostrożnością.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że poszkodowany musi wypełnić tylko kilka obowiązków proceduralnych. Najważniejszymi z nich jest złożenie wniosku o odszkodowanie oraz udokumentowanie szkody, natomiast główne postępowanie dowodowe spoczywa na zakładzie ubezpieczeń (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2003 r., sygn. akt V CKN 387/01).

Orzecznictwo – odszkodowanie od zarządcy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. II Ca 436/13 „Zawodowy kierowca znający przebieg trasy, którą się poruszał winien w obszarze leśnym zachować należytą ostrożność niezależnie od tego, iż w rejonie tym brak było znaków drogowych informujących o możliwości kontaktu z dziką zwierzyną. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia odpowiedzialności dowodowej zarządcy drogi, a w konsekwencji zakładu ubezpieczeń. Teza skarżącego, iż do wypadku na pewno by nie doszło, gdyby odpowiednie znaki drogowe były posadowione nie została udowodniona. Opiera się ona jedynie na hipotetycznym założeniu, nie popartym żadnymi dowodami.” 

Odszkodowanie od koła łowieckiego

Jeśli w momencie kolizji trwała nagonka myśliwych, masz możliwość uzyskania odszkodowania od koła łowieckiego. Koło łowieckie zobowiązane jest zapewnić bezpieczeństwo każdemu, kto znajduje się w rejonie polowania lub bezpośrednio obok tego rejonu. Artykuł 32 ust. 6 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie stanowi, iż “członkowie Polskiego Związku Łowieckiego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.”

Kiedy ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za kolizję jest niemożliwe

Jak już wspomnieliśmy, odszkodowanie można dochodzić od zarządcy drogi, czy koła łowieckiego. W przypadku braku osób odpowiedzialnych za zderzenie, pozostaje odszkodowanie z ubezpieczenia AC (jeśli posiadasz). Kwoty wypłacanych odszkodowań znacznie się od siebie różnią i zależą od wielu czynników.

Czy możemy dochodzić odszkodowania z NNW?

Dobrowolnym ubezpieczeniem jest tzw. ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest przydatne w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, choroby czy śmierci. Warunki wypłaty odszkodowania z tego tytułu regulują poszczególne OWU (ogólne warunki umowy). Nie będziemy bowiem uprawnieni do otrzymania odszkodowania z tytułu zachorowania na ciężką chorobę, jeśli nie została ona wymieniona jako jedna z chorób, uprawniających do przyznania odszkodowania. Tak samo sytuacja wygląda przy kolizji z dzikim zwierzęciem. Kierowca i pasażerowie mogą ponieść znaczny uszczerbek na zdrowiu w wyniku zderzenia i jeśli mają wykupione ubezpieczenie NNW, istnieje większa szansa na uzyskanie świadczenia.

O czym powinieneś pamiętać, gdy jesteś uczestnikiem wypadku z udziałem dzikiego zwierzęcia? Czasami wydaje nam się, że skoro i tak potrąciliśmy dzika czy sarnę, to już nic więcej nie możemy zrobić i po prostu odjeżdżamy z miejsca wypadku. Nic bardziej mylnego!

Oto lista czynności, które w szczególności powinniśmy wykonać:
1) Upewnij się, że ani Tobie, ani pasażerom nic się nie stało. W przeciwnym wypadku wezwij Pogotowie Ratunkowe.
2) Zabezpiecz miejsce wypadku, ustawiając trójkąt ostrzegawczy, włączając światła awaryjne i zakładając kamizelkę odblaskową.
3) Zaalarmuj służby. Najlepszym sposobem jest wykonanie telefonu na nr 112 lub 997. Funkcjonariusz sporządzi protokół ze zdarzenia oraz w razie potrzeby poinformuje inne niezbędne służby oraz lekarza weterynarii. Przydatną informacją zawartą w protokole będzie obecność w okolicy zdarzenia znaku ostrzegawczego A18-B, oznaczającego „zwierzęta dzikie”.
4) W oczekiwaniu na przyjazd służb postaraj się ograniczyć dostęp czynników zewnętrznych, takich jak hałas czy światło do potrąconego zwierzęcia poprzez na przykład przykrycie go materiałem. Jednocześnie bądź ostrożny, nigdy nie wiadomo, czy zwierzę nie jest agresywne lub zarażone groźną chorobą.
5) Sprawdź stan swojego samochodu. Często kierowcy po wstępnych oględzinach nie są w stanie stwierdzić, jak duże są uszkodzenia auta. Nie zdajemy sobie sprawy, że auto nie nadaje się do jazdy ze względu na np. uszkodzony silnik.
6) Wykonaj fotografie uszkodzeń Twojego pojazdu. Mogą okazać się przydatne przy ubieganiu się o wypłatę odszkodowania.

Adwokat Klaudia Pierzchalska


Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com