Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie w 6 krokach

W okresie od 1 stycznia 2020 r., do 30 czerwca 2020 r., zakłady ubezpieczeń czyli Allianz, PZU, Warta i inne zlikwidowałyokoło 138 000 szkód i wypłacono około 524 000 złotych odszkodowania w ramach tzw. grupy 13 działu II ubezpieczeń (do której zalicza się umowy ubezpieczenia OC rolnika).

Średnio za szkodę wypłacano zatem około 4 000 zł.

Z tego artykułu dowiesz się jak uzyskać wysokie odszkodowanie z OC rolnika

Czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym bywają niebezpieczne, ich błędne lub nienależyte wykonywanie może grozić uszczerbkiem na zdrowiu lub nieść za sobą utratę życia. W takiej sytuacji masz możliwość uzyskania odszkodowania z dwóch źródeł, z tytułu ubezpieczenia wypadkowego z KRUS-u oraz z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

Jeżeli nie wiesz o jaką wysokość odszkodowania możesz się starać, wypełnij formularz kontaktowy i wskaż okoliczności i skutek wypadku.

Lista tematów:

Jak uzyskać należne pieniądze za szkodę w gospodarstwie rolnym?

Poznaj 6 kroków, dzięki którym uzyskasz odszkodowanie.

1. Ustal przyczynę szkody.

Zastanów się, kiedy powstała szkoda, co ją spowodowało, jakie maszyny, pojazdy lub osoby przyczyniły się do powstania szkody. Czy istnieje związek między pracą maszyn lub osób, a doznaną przez Ciebie szkodą.

2. Upewnij się, że szkoda powstała w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym.

Jeśli okaże się, że szkoda powstała co prawda w gospodarstwie, ale nie podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa, obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika nie będzie obejmować takiej szkody.

3. Ustal tożsamość winnego szkody.

Odpowiedzialnym za szkodę może być zarówno rolnik, jego bliski zamieszkujący gospodarstwo, jak również pracownik gospodarstwa. Jeśli szkoda powstała wskutek działania innej, niż wymienione osoby, co do zasady, nie będzie ona podlegać ubezpieczeniu OC rolnika.

4. Przygotuj potrzebną dokumentację.

Warto zgromadzić zdjęcia z wypadku, uszkodzonego mienia lub ciała, maszyny, która spowodowała szkodę, na przykład kombajnu. Ponadto należy sporządzić wniosek o odszkodowanie za wypadek na roli.

5. Oszacuj szkodę.

Ten krok jest bardzo ważny, ponieważ poprawne oszacowanie wartości szkody uchroni Cię przed zaniżającą wyceną szkody przez ubezpieczyciela. Co za tym idzie, warto zlecić wycenę szkody profesjonalnemu rzeczoznawcy, który będzie obiektywny wobec stron.

6. Zgłoś szkodę ubezpieczycielowi lub zleć prowadzenie Twojej sprawy profesjonalistom.

Pamiętaj, że postępowanie odszkodowawcze jest skomplikowane, żmudne i długotrwałe, co wiąże się z wieloma wyrzeczeniami oraz poświęceniem Twojego cennego czasu, dlatego możesz powierzyć je doświadczonym prawnikom, którzy zadbają o prawidłowe prowadzenie Twojej sprawy.

Kto dostanie wypłatę z OC rolnika?

Uprawnionymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika są osoby, którym w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego wyrządzono szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Pamiętaj, że możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli szkoda powstała w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym. Kwestię obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przykłady wypadków w rolnictwie

Osoba pracująca w gospodarstwie rolnym, a także sam rolnik również może ubiegać się o odszkodowania z OC rolnika, jednak będzie ono obejmowało szkody na osobie, tj. rozstrój zdrowia czy uszkodzenie ciała. Osoba poszkodowana będzie mogła ubiegać się w szczególności o rentę lub zadośćuczynienie.

Wypadek kombajn
 • Upadek osoby z drabiny
 • Uderzenie, przygniecenie
 • Pogryzienie przez zwierzęta
 • Działanie materiałów szkodliwych
 • Zmiażdżenie dłoni przez kombajn
 • Zmiażdżenie auta osobowego przez ciągnik
 • Wypadek z udziałem sieczkarni
 • Zawalenie się stropu obory
 • Pożar kurnika
 • Przygniecenie przez pług

Ponadto odszkodowanie przysługuje również, jeśli przyczyną szkody był pojazd wolnobieżny, będący w posiadaniu przez rolnika oraz używany w gospodarstwie.

Kto odpowiada za szkodę na roli?

RolnikTak
Osoby pracujące w gospodarstwieTak
Rodzina rolnikaTak

Odpowiedzialność za powstałe szkody należy do rolnika, ale obejmuje także odpowiedzialność osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym. Po spełnieniu odpowiednich przesłanek, przechodzi ona na ubezpieczyciela rolnika.
Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności w kontekście ubezpieczenia OC rolnika – odpowiedzialność na zasadzie winy oraz na zasadzie ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie winy zachodzi, gdy szkoda powstała poprzez zawinione zachowanie rolnika, mieszkańców gospodarstwa lub jego pracowników. Tak więc, aby to ubezpieczyciel przejął odpowiedzialność, należy wykazać związek między powstaniem szkody, a posiadaniem gospodarstwa rolnego.  W gospodarstwie, w którym nie są wykorzystywane siły przyrody lub są, lecz tylko pomocniczo, stosuje się zasadę winy.

Inaczej kształtuje się odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, ponieważ, osoba poszkodowana nie musi starać się wykazać, że wina stoi po stronie rolnika, czy innych osób wchodzących w zakres ubezpieczenia. Odpowiedzialność ta zachodzi, jeśli szkoda powstała w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, które jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, czyli gazu, pary, paliw płynnych, elektryczności. Oznacza to, że nie można przypisać konkretnej osobie winy, ponieważ praca wykonywana jest np. przez maszyny, a nie przez ludzi.

Zmechanizowane gospodarstwo rolne – odpowiedzialność za szkodę

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r. (sygn. akt I ACa 828/13) wskazał, że „nie budzi zastrzeżeń, że ma ono [gospodarstwo rolne – przyp. aut.] specjalistyczny charakter, koncentrując się na uprawie zboża i hodowli drobiu (gęsi) na dość znaczną skalę. Tak określony profil działalności z całą pewnością wymaga wykorzystania szeregu specjalistycznych maszyn i urządzeń, których funkcjonowanie opiera się na działaniu sił przyrody. Wprawdzie, teoretycznie można wyobrazić sobie prowadzenie gospodarstwa bez tego rodzaju sprzętu, ale w praktyce jest to niemożliwe. Prowadzenie gospodarstwa rolnego związane jest bowiem z posiadaniem odpowiednich maszyn, które wraz z gruntem i inwentarzem stanowią zorganizowaną całość gospodarczą”.

Należy wskazać, iż pojazdy mechaniczne, używane w gospodarstwach rolnych nie wymagają dodatkowego ubezpieczenia OC. Szkoda (np. uszkodzenie ciała przez kombajn) powstała poprzez wykorzystanie takiego pojazdu uzasadni wypłatę odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników.

Inaczej sprawa wygląda wobec pojazdu, jakim jest ciągnik rolniczy. Podlega on takiemu obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jak pojazdy mechaniczne, np. samochód osobowy.

Na kim ciąży obowiązek ubezpieczenie OC rolników?

Otóż posiadacz, lub współposiadacz gospodarstwa rolnego ma obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej. Ważnym jest fakt, iż osoba posiadająca gospodarstwo rolne, lecz nie uprawiająca go, czy nie hodującą zwierząt, a także spadkobierca gospodarstwa ma obowiązek objęcia go ubezpieczeniem.

Obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa powstaje już w chwili objęcia go w posiadanie. Najlepiej podpisać umowę ubezpieczenia jeszcze tego samego dnia.

Jakie roszczenia przysługują z ubezpieczenia gospodarstwa rolnego?

Poszkodowany ma wiele możliwości w kwestii doboru roszczeń za uszczerbek na zdrowiu w gospodarstwie rolnym, szkodę materialną lub finansową, w szczególności:

 • Odszkodowanie
 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną
 • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki
 • Zwrot kosztów naprawy auta, holowania, pojazdu zastępczego
 • Zwrot utraconych zarobków
 • Renta uzupełniająca w sytuacji, gdy dochody poszkodowanego po wypadku znacznie się zmniejszyły
 • Renta w trakcie leczenia, zapewniająca poszkodowanemu środki na odpowiednie leczenie, pożywienie czy rehabilitację

Gdy skutkiem jest śmierć, najbliższy członek rodziny zmarłego może dochodzić w szczególności:

 • Odszkodowania za pogorszenie ekonomicznej sytuacji życiowej po śmierci bliskiego
 • Zwrotu kosztów pogrzebu
 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną

Za co nie przysługuje odszkodowanie?

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych przez choroby zakaźne, które zostały przeniesione na poszkodowanego w gospodarstwie rolnym, ale nie pochodziły one od hodowanych tam zwierząt. Ponadto, jeśli szkoda powstanie na osobie (również u rolnika lub bliskich mu osób i pracowników) z powodu wady towaru, który został dostarczony, a osoba ta wiedziała o wadzie – również nie przysługuje odszkodowanie.

Szkody wskazane wprost w ustawie również nie podlegają ochronie ubezpieczyciela.

Należą do nich szkody:

 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Potrzebujesz pomocy? Jeżeli gubisz się w przepisach prawnych lub chcesz uzyskać wyższe odszkodowanie możesz zgłosić się do mnie.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com