Koronawirus – odszkodowanie czy zwrot kosztów wycieczki

Branża turystyczna narażona jest na ogromne straty w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podróżni coraz częściej decydują się na odwołanie zaplanowanej wycieczki w obawie przed zarażeniem. Nasuwa się pytanie czy mają szanse na zwrot poniesionych kosztów lub odszkodowanie?

Pamiętaj, że w przypadku organizacji wyjazdu do kraju zagrożonego przez koronawirus, masz prawo do:

  • Zrezygnowania z wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży,
  • Zwrotu poniesionych kosztów na dotychczasowe zaliczki,
  • Obniżki ceny w przypadku nieusunięcia podczas wakacji stwierdzonych niezgodności z umową (gorsza jakość świadczonych usług, hotel o niższym standardzie),
  • Zwrotu kosztów biletu lotniczego, jeżeli linia lotnicza odwołała połączenia na tej trasie,
  • Zwrotu kosztów biletu, jeżeli przewoźnik zagwarantował taką możliwość w związku z koronawirusem,
  • Pokrycia kosztów leczenia za granicą z prywatnego ubezpieczenia, jeżeli turysta przebywa na obszarze, na którym nadal nie stwierdzono epidemii koronawirusa (czyli wszędzie oprócz Chin – stan na dzień 26.02.2020 r.).

Z tego artykułu dowiesz się czy i kiedy przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów na wakacje na Wyspy Kanaryjskie czy do Włoch z powodu epidemii koronawirusa. Czy można liczyć na dodatkowe świadczenia?

Czy można odwołać zorganizowaną wycieczkę z powodu COVID-19?

Epidemia, która ma miejsce na świecie spowodowała wstrzymanie wielu lotów i odwołanie wycieczek przez biura podróży. Warto wiedzieć, że podróżny może w przypadku zagrożenia koronawirusem odstąpić od umowy o udział w wycieczce bez ponoszenia jakichkolwiek opłat oraz żądać zwrotu wpłaconych dotychczas pieniędzy. Aby móc odstąpić od umowy nie jest wymagane oficjalne ostrzeżenie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Możesz żądać zwrotu poniesionych opłat!

Zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny ma prawo odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia opłaty w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Odstąpienie takie może nastąpić jedynie wtedy, gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Powyższa regulacja uprawnia do pełnego zwrotu opłat poniesionych przez podróżnego np. na Wyspy Kanaryjskie, jednak bez dodatkowej rekompensaty, takiej jak odszkodowanie lub zadośćuczynienie za szkodę związana z brakiem możliwości skorzystania z wykupionej imprezy turystycznej.

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych wskazano, że „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” mogą obejmować na przykład „działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie (…)”.

Etapy rezygnacji z wycieczki w związku z koronawirusem

  • Krok 1 – Podpisanie umowy z biurem podróży
  • Krok 2 – Wystąpienie nadzwyczajnych okolicznościzagrożenie KORONAWIRUSEM
  • Krok 3 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Krok 4 – Zwrot dotychczas poniesionych kosztów

Czy można podróżować podczas epidemii Koronawirus COVID-19?

Takie pytanie zadają sobie tysiące osób. O ile nie zostaną zamknięte lotniska czy granice państw, oczywiście można. Należy jednak samemu określić ryzyko i zagrożenia, które wiążą się z takimi wycieczkami.

Czy masz szansę na odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niedogodności związane z Koronawirusem?

Warto wiedzieć, że w przypadku wykupionej wycieczki z biurem podróży np. na Malediwy, organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone niezgodności w zakresie świadczenia usług turystycznych z umową. Oznacza to, że jeżeli zastane w hotelu warunki odbiegają od tych umówionych w biurze podróży, organizator zobowiązany jest do usunięcia takich niezgodności, chyba, że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieusunięcia niezgodności oraz niezaproponowania świadczeń zastępczych (porównywalnych z tym, co zostało uzgodnione w umowie) podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

W przypadku powstania wskutek niezgodności z umową po stronie turysty szkody majątkowej lub krzywdy, przysługuje również odszkodowanie i zadośćuczynienie. Niestety w przypadku epidemii koronawirusa odszkodowanie i zadośćuczynienie, co do zasady nie przysługuje. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych „Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że (…) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami”.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.

Co w przypadku samodzielnego zakupu biletów lotniczych i opłaceniu rezerwacji w hotelu?

Jeżeli chcemy jednostronnie zrezygnować z podróży zwrot kosztów zależy wtedy od przychylności danych linii lotniczych lub hotelu. Niemniej, jeżeli to przewoźnik odwołuje loty z powodu koronawirusa, czyli np. LOT, Ryanair, Wizzair etc., powinien zwrócić nam całość poniesionych dotychczas kosztów.

Niektóre linie lotnicze, np. Air France poinformowały, że nie odwołują lotów do Włoch, ale zwracają koszty biletów do miast w północnych regionów tego kraju.

Pamiętajmy też, że w przypadku wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia turystycznego, pokrycie kosztów rezygnacji z podróży przez towarzystwo ubezpieczeń ma miejsce tylko w sytuacji, gdy podróżni rezygnują z wyjazdu na skutek sytuacji losowej, takiej jak hospitalizacja w placówce medycznej czy śmierć bliskiej osoby. Na rynku generalnie nie występują oferty ubezpieczeń chroniących przed kosztami rezygnacji z wycieczki z powodu koronawirusa.

Czy w przypadku zarażenia koronawirusem zadziała ubezpieczenie kosztów leczenia?

To zależy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą dokładnie wskazują przypadki, w których nie ma zastosowania ubezpieczenie zdrowotne. Zazwyczaj są to sytuacje, które zdarzają się bardzo rzadko, a są to między innymi właśnie epidemie.

Zarówno warunki umowy Ubezpieczenia indywidualnego, jak i wykupionego przez biura podróży w załączeniu do wycieczek chronią firmy ubezpieczeniowe przed wypłacaniem odszkodowań z tytułu zachorowania na chorobę w wyniku epidemii. Oczywiście na chwilę obecną (26 lutego 2020 r.) epidemia została potwierdzona tylko w Chinach, zatem w pozostałych państwach, jeżeli ktoś zachoruje na COVID – 19, zostanie zarażony koronawirusem, jego koszty leczenia powinny zostać pokryte przez ubezpieczyciela.

W przypadku, gdy dojdzie do wystąpienia epidemii podczas pobytu turysty w innym państwie, co do zasady będzie on mógł liczyć na pokrycie kosztów leczenia w związku z zachorowaniem.

Istnieją nieliczne zakłady ubezpieczeń, które nie wskazują wyłączenia odpowiedzialności w przypadki epidemii, jednak należy pamiętać, że jeśli informacja o epidemii była już rozpowszechniona przed wyjazdem, a mimo to zdecydowaliśmy się na wycieczkę, szanse na odszkodowanie lub zadośćuczynienie będą nikłe. Roszczenie o odszkodowanie będzie zasadne w sytuacji, gdy epidemia rozwinie się dopiero w trakcie wycieczki i będzie skutkowała zachorowaniem ubezpieczonego.

Przypadki zarażenia COVID – 19 (dane na dzień 26.02.2020 r.)

(mapa pozyskana ze strony internetowej GIS)