Czy za wypadek przy pracy należy się odszkodowanie?

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w I kwartale 2019 r. zgłoszono 15800 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Trudno się dziwić, gdyż przeciętnie spędzamy w pracy prawie 1/3 doby. Co zrobić, jeśli do takiego wypadku dojdzie? I czy otrzymamy w związku z nim odszkodowanie?


Czym jest wypadek w pracy?


Za wypadek w pracy uznaje się nagłe zdarzenie, w miejscu pracy lub związanym z pracą, które zostało spowodowane przez działania zewnętrzne i z powodu, którego doszło do urazu pracownika zatrudnionego na umowę.


O wypadku przy pracy jest mowa, gdy pracownik wykonuje czynności związane ze swoją pracą – zarówno z polecenia, jak i bez polecenia pracodawcy. Dotyczy to osób, które przebywają w siedzibie firmy, jak i tych, które są np. w terenie czy na wyjeździe służbowym. O odszkodowanie mogą ubiegać się także pracownicy, którzy mieli wypadek w drodze do lub z pracy. Do wypadku może dojść także podczas przebywania pracownika na urlopie czy zwolnieniu lekarskim. W takim przypadku również przysługuje odszkodowanie.

wypadek-przy-pracy

Osoba, która uległa wypadkowi podczas:

 • urlopu – ma prawo do pełnego wynagrodzenia. Jednak za okres niezdolności do pracy otrzyma zasiłek chorobowy, czyli 80% podstawy wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy pracy.
 • pracy/ wyjazdu służbowego/ w drodze z lub do pracy – ma prawo do pełnego wynagrodzenia. Okres zasiłkowy (100% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy) to 182 dni lub 270 dni (jeśli do wypadku doszło podczas ciąży pracownicy).

W zależności od poniesionych obrażeń wyróżnia się wypadki:

 • lekkie (do poprawy zdrowia dochodzi w okresie do 28 dni)
 • ciężkie (stałe obrażenia lub niezdolność do wykonywania pracy)
 • śmiertelny wypadek przy pracy
 • zbiorowe (w wypadku ucierpiały co najmniej dwie osoby)

Najczęstsze wypadki w pracy:

Wymieńmy przykłady wypadków, do których najczęściej dochodzi podczas pracy.

 • oparzenie
 • skręcenie stawu skokowego
 • stłuczenie
 • złamanie
 • uraz kręgosłupa

Do oparzenia może dojść w różnych przypadkach. Jeśli pracownik został poparzony z powodu złego przygotowania do obowiązków, np. pracodawca nie dał mu odpowiednich rękawic, może on ubiegać się odszkodowanie. Jeśli oparzył się np. przy nalewaniu wrzątku do kubka, wynika to z jego błędu, a więc nie z winy pracodawcy. Może on jednak starać się o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy jeśli np. poparzył się wrzątkiem, bo poślizgnął się na śliskiej podłodze. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić bezpieczne warunki pracy. O zaniedbaniu pracodawcy może być więc mowa, gdy pozwolił on wejść pracownikowi w miejsce, gdzie może dojść do wypadku lub odpowiednio go nie zabezpieczy.

Śliska podłoga albo nieodśnieżona ulica przed siedzibą firmy może być też powodem skręcenia stawu skokowego, stłuczenia czy złamania. Jeśli np. odśnieżenie chodnika należało do obowiązków pracodawcy, pracownik może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, a także o świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Jeśli natomiast odśnieżenie chodnika było obowiązkiem właściciela drogi, czyli np. miasta lub firmy – pracownik może ubiegać się o odszkodowanie również z polisy OC firmy odśnieżającej lub zarządcy drogi.

Podobne urazy mogą być powodem wypadku na budowie. Niestety często kończą się śmiercią albo trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (np. urazem kręgosłupa). To czy pracownikowi należy się odszkodowanie zależy od okoliczności zdarzenia. Decydujące będzie to czy np. do upadku z wysokości doszło z powodu wadliwego zapięcia (wina pracodawcy) czy niezastosowania przez pracownika odpowiednich zabezpieczeń (np. zdjęcie kasku).


Wypadek w pracy – jakie odszkodowanie można otrzymać?


Pracownikowi, który uległ wypadkowi przysługują świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


W ramach wypadku przy pracy można otrzymać następujące świadczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie – jest dedykowane osobie, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • zasiłek chorobowy – przeznaczony jest dla osoby, która ucierpiała w wyniku wypadku przy pracy
 • świadczenie rehabilitacyjne – przeznaczone jest dla osoby, która po wygaśnięciu zasiłku chorobowego wciąż jest niezdolna do pracy, a rehabilitacja ma pomóc w odzyskaniu tej zdolności
 • zasiłek wyrównawczy – jest przeznaczony dla osoby, której wynagrodzenie uległo obniżeniu w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i nie może dalej wykonywać zawodu
 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny – dla rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy
 • renta rodzinna (dla rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy) lub dodatek do renty (dla osoby, która straciła w wypadku oboje rodziców lub opiekunów).

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest zależna od stanu pracownika po wypadku. Stopień uszczerbku określany jest procentowo. Jeśli stan poszkodowanego ulegnie pogorszeniu i zwiększy się o min. 10%, odszkodowanie to również się zwiększy (o 20% za każdy procent uszczerbku na zdrowiu). Z kolei w przypadku gdy osoba taka wykaże całkowitą niezdolność do pracy, odszkodowanie to zwiększy się o 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ocenę stopnia uszczerbku po wypadku ocenia ZUS.


Wysokość zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego zależy od indywidualnego wynagrodzenia pracownika.

Wysokość wynagrodzenia Przyczyna niezdolności do pracy
80 % wynagrodzeniaChoroba
100 % wynagrodzeniaChoroba w trakcie macierzyństwa, wypadek w drodze do pracy lub z pracy, poddanie się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów oraz lub zabiegiem pobrania tych organów.


Wymienione świadczenia mogą być jednak mniejsze niż np. koszty leczenia czy rehabilitacji. Warto wiedzieć, że pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy.


Wypadek przy pracy, a odszkodowanie od pracodawcy


Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy wszystkim osobom, które przebywają w zakładzie pracy. W przypadku niespełnienia tych norm, możemy domagać się od niego dodatkowego odszkodowania.


Jeśli wykaże się winę pracodawcy, musi on pokryć koszty leczenia oraz wypłacić zadośćuczynienie rekompensujące doznaną krzywdę,a w przypadku gdy pracownik stracił zdolność do wykonywania pracy również wypłacić kwotę, która pozwoli mu na przekwalifikowanie do innego zawodu. Jeśli natomiast pracownik utracił częściową lub całkowitą zdolność do pracy zarobkowej, może również wnieść o przyznanie mu specjalnej renty.


Aby ubiegać o odszkodowanie od pracodawcy musimy wykazać jego winę (zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy), poniesioną przez nas szkodę oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem przy pracy, a doznanym urazem.


W przypadku ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka,  o odszkodowanie od pracodawcy może ubiegać się pracownik firmy, która jest bezpośrednio związana z działaniami natury (np. elektrownie, zakłady ciepłownicze, budowlane itp.). Pracownik takiej firmy nie będzie zobowiązany do wykazania zawinienia po stronie pracodawcy. Do obowiązków poszkodowanego będzie jedynie należeć wykazanie, że wypadek pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z działaniem przedsiębiorstwa. Pracodawca będzie jednak zwolniony z odpowiedzialności za wypadek spowodowany siłami wyższymi (np. pożar, powódź), wyłączną winą poszkodowanego lub osoby trzeciej.


Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych


O przedawnieniu odszkodowania jest mowa, gdy pracownik, który poniósł szkodę podczas wypadku przy pracy, nie zgłosił jej w terminie do 3 lat od momentu, w którym to poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Zazwyczaj momentem tym jest dzień wypadku, jednak czasem urazy mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie.


W okresie wspomnianych 3 lat pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy oraz dochodzić swoich praw przed sądem (przy czym sprawa może trwać dłużej niż 3 lata). Termin przedawnienia roszczeń z tytuły wypadku w pracy może się wydłużyć nawet do 20 lat, jeśli wypadek został zakwalifikowany jako przestępstwo, a pracodawca lub osoba trzecia została skazana przez sąd.Wypadek w pracy, a umowa zlecenie


Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowie zlecenie, podczas wypadku w pracy mamy takie same prawo do świadczeń, jak w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę. Pracownik taki musi być jednak objęty ubezpieczeniem wypadkowym.


A co w przypadku, gdy do wypadku dojdzie podczas pracy bez umowy, czyli “na czarno”. Pracownik może rościć prawo do odszkodowania, ale proces ten będzie dużo dłuższy i trudniejszy. Najpierw należy złożyć tradycyjny wniosek do ZUS o wypłatę świadczeń. Zostanie on odrzucony, dlatego trzeba złożyć odwołanie. Ono również zostanie odrzucone i dopiero po tym można złożyć odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który zbada okoliczności wypadku przy pracy.


Jak sporządzić dokumentację powypadkową?


Każdy poszkodowany w wyniku wypadku pracownik ma zagwarantowane odszkodowanie w ramach świadczeń z ZUS. Aby jednak je otrzymać musimy pamiętać  o kilku formalnościach i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.


Najpierw należy jednak zadbać o bezpieczeństwo,  udzielić osobie poszkodowanej pomocy i zabezpieczyć miejsce wypadku. Należy również poinformować pracodawcę o wypadku, jaki miał miejsce. Pracodawca ma obowiązek powiadomić o wypadku okręgowego inspektora pracy, który powoła specjalny zespół powypadkowy w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku i ustalenia jego przyczyny. Zespół ten sporządzi następnie tzw. protokół BHP. Pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie. Jeśli pracownik nie zgadza się z jego zapisem, powinien zgłosić swoje zastrzeżenia. Można również sporządzić dokumentację fotograficzną.


W ZUS należy następnie złożyć poniższe dokumenty:

 • Wniosek o odszkodowanie
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (ewentualnie dokumentacja medyczna)
 • Protokół BHP

Jeżeli potrzebujesz fachowej pomocy w prowadzeniu sprawy dotyczącej wypadku przy pracy, zadzwoń lub napisz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godz. Możesz również wypełnić formularz klikając w poniższy baner.
Numer telefonu: +48 574 114 223

Adres e-mail: info@wyzszeodszkodowania.pl