Błąd w sztuce lekarskiej

Wysokość świadczeń odszkodowawczych za błąd medyczny uzależniona jest przede wszystkim od poniesionej przez pacjenta szkody (rozmiaru krzywdy), ale też rodzaju błędu lekarskiego. Jeżeli zostaliśmy poszkodowani wskutek postawienia przez lekarza błędnej diagnozy, nieprawidłowo wykonanej operacji lub innych zdarzeń medycznych przysługuje nam zarówno odszkodowanie za błąd medyczny, zadośćuczynienie oraz renta.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Rozmiar krzywdy

Jeśli w wyniku błędu lekarskiego doszło do powstania szkody niemajątkowej mówimy wtedy o krzywdzie wyrządzonej osobie poszkodowanej, a więc o fizycznym i psychicznym bólu. W przypadku szkody niemajątkowej rekompensatą za wyrządzoną krzywdę jest zadośćuczynienie, a jego wysokość jest zależna od jej rozmiaru.

Na rozmiar krzywdy wpływają takie elementy jak:

 • rodzaj błędu (np. błąd diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, ale też wielkość zaniedbania lekarza lub personelu medycznego),
 • stopień, czyli intensywność bólu fizycznego i psychicznego,
 • czas trwania leczenia (długość pobytu w szpitalu, długość rekonwalescencji i braku zdolności do wykonywania pracy),
 • długość występowania skutków błędu lekarskiego (czas, w którym poszkodowany odczuwa ból),
 • wymóg dodatkowego leczenia,
 • obowiązek rehabilitacji,
 • wiek osoby poszkodowanej (brak możliwość realizacji planów osobistych i zawodowych, ale też czerpania przyjemności z życia wywołuje silniejsze cierpienia psychiczne u młodej osoby, większe jest też poczucie krzywdy),
 • trwałe oszpecenie (np. kalectwo, blizny na twarzy),
 • zmiany w sferze życia prywatnego (zmiana dotychczasowego trybu życia, zależność od innych ludzi – rodziny, przyjaciół, współpracowników),
 • wpływ na samoocenę (depresja, niechęć do kontaktu z innymi ludźmi).
Jak wycenić błąd

Należy przy tym mieć na uwadze, że kwotę zadośćuczynienia trudno wycenić, bowiem ból fizyczny i psychiczny jest trudny do zmierzenia. Zadośćuczynienie ma jednak mieć charakter rekompensaty, a więc być jego wartość musi być odczuwalna dla osoby poszkodowanej.

W przypadku przyznania zadośćuczynienia decydująca będzie dokumentacja medyczna. Niestety prawa pacjenta do otrzymania takiej dokumentacji, zwłaszcza w przypadku zaniedbań ze strony zespołu medycznego, są często łamane. W takim przypadku należy się zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta.

Oprócz zadośćuczynienia, czyli jednorazowego świadczenia pieniężnego dla poszkodowanego pacjenta lub rodziny zmarłego, można ubiegać się także o odszkodowanie i rentę.

Szkoda majątkowa

Odszkodowanie obejmuje straty pieniężne poniesione za leczenie i związane z nim wymogi.

 • zakup leków
 • wizyty w szpitalu (dojazdy)
 • badania i wizyty lekarskie
 • rehabilitacja i inne koszty opieki (np. wizyty pielęgniarki)
 • dostosowanie mieszkania do poniesionego uszczerbku/ niepełnosprawności
 • przekwalifikowanie do wykonywania innego zawodu
 • utracone korzyści (np. utracone zarobki)

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość zwrotu wydatków poniesionych na prywatne wizyty lekarskie czy rehabilitację mimo tego, że mogliśmy skorzystać z wizyt w ramach NFZ. Dotyczy to także sprzętu rehabilitacyjnego, na który musielibyśmy np. czekać kilka miesięcy.

Kwota odszkodowania za błąd medyczny może być wyliczona praktycznie co do złotówki. Poszkodowany powinien zbierać wszystkie recepty, paragony za zakup leków, opłaty za parking przy szpitalu, faktury za wypożyczenie sprzętu czy koszty rehabilitacji.

Renta przysługuje natomiast, jeśli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość i potrzebuje środków finansowych na dalsze:

 • leczenie
 • rehabilitację
 • specjalną opiekę

Jak wycenić błąd w sztuce lekarskiej?

Jak już wspomnieliśmy, nie ma jednej określonej kwoty zadośćuczynienia za błąd lekarski. Kodeks cywilny ustanawia jedynie, że naprawienie krzywdy powinno nastąpić przez przyznanie poszkodowanemu „odpowiedniej sumy” pieniężnej. Wobec tego istotną rolę w ustalaniu wysokości zadośćuczynienia odgrywają sądy, które w większości przypadków zasądzają zdecydowanie wyższe świadczenia, niż te przyznane przez ubezpieczycieli podmiotów medycznych.

Błędy medyczne – orzecznictwo

Choć wciąż dość ciężko jest udowodnić błąd medyczny, to sytuacja z roku na rok zmienia się na korzyść pacjentów. Sądy orzekają nieraz odszkodowania powyżej 1 mln zł.

 • Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21.04.2017 o sygn. akt I CSK 472/16 w trakcie porodu mimo złego zapisu KTG lekarz zdecydował się na kontynuację porodu siłami natury, co spowodowało przyjście na świat dziecka w stanie zamartwicy. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz dziecka 400 tys. zł zadośćuczynienia i 4,4 tys. zł renty. Dla matki dziecka – 70, a dla ojca – 30 tys. zł. Sąd Apelacyjny w Warszawie zwiększył zadośćuczynienie dla dziecka do 1,2 mln zł, dla matki do 300, a dla ojca do 200 tys. zł. Sąd Najwyższy utrzymał zasądzone w II instancji kwoty.
 • 1,2 mln zł odszkodowania dla rodziców dziecka i comiesięczną dożywotnią rentę dla dziewczynki w wys. 1,5 tys. zł zasądził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 18 września 2018 roku. Sąd w wyrokiem o syg. akt V ACa 235/18 uznał, że doszło do zaniedbań przy porodzie, a w wyniku błędu lekarskiego noworodek urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym.
 • Po 56 tys. 164 zł otrzymali rodzice kobiety, która zmarła na czerniaka złośliwego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 26 maja 2017 roku o Sygn. akt I ACa 1033/16. Zdaniem sądu doszło do nieprawidłowość postępowania lekarza patomorfologa w trakcie badania histopatologicznego. Nie zachował on należytej staranności podczas badania wycinku zmiany skórnej pacjentki i w rezultacie czego zbyt późno podjęto jej leczenie.

Najczęściej popełniane błędy przez zespół medyczny:

Najczęściej popełniany błąd medyczny
 • Zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia przy nieprawidłowym KTG,
 • Brak decyzji o cesarskim cięciu,
 • Brak wykonania tomografii komputerowej głowy u osoby po urazie głowy,
 • Zakażenie salmonellą i związane z tym powikłania,
 • Pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta po operacji,
 • Uszkodzenie okołoporodowe noworodka,
 • Zbyt późna diagnoza,
 • Zakażenia bakteryjne prowadzące do sepsy lub wstrząsu septycznego.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Za każdy błąd medyczny i lekarski można ubiegać się o odszkodowanie. Osoba poszkodowana może zgłosić się o rekompensatę za poniesioną szkodę na trzy sposoby.

Wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pacjent lub jego rodzina mogą zgłosić się o pomoc do Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Po złożeniu wniosku komisja musi ustalić czy szkoda pacjenta była wywołana przez błąd medyczny. Po wydaniu opinii orzeczenie trafia następnie do placówki medycznej lub jej ubezpieczyciela, którzy muszą ustosunkować się do wniosku. Poszkodowany ma szansę uzyskać odszkodowanie bez konieczności brania udziału w postępowaniu sądowym. Wynosi ono od 100 tys. zł zadośćuczynienia lub 300 tys. zł w przypadku śmierci bliskiej osoby.

Ugoda ze szpitalem

O taką kwotę można ubiegać się również w przypadku postępowania ugodowego. Jest to odszkodowanie otrzymane na drodze negocjacji. Ugodę można zawrzeć z ubezpieczycielem szpitala lub lekarza bądź skierować postępowanie do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych, która po przeprowadzonej analizie sprawy zaproponuje kwotę odszkodowania.

Postępowanie likwidacyjne i postępowanie sądowe

Jeśli pacjent poniósł poważny uszczerbek w wyniku błędu medycznego może ubiegać się o wyższą rekompensatę finansową. Najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie wniosku do ubezpieczyciela placówki medycznej lub winnego lekarza. W przypadku wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe niezadowalającej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty możemy sprawę skierować do sądu. W przypadku roszczenia do kwoty 75 tys. zł pozew składamy do sądu rejonowego. Powyżej tej kwoty – do sądu okręgowego.

Można również skierować sprawę do Sekcji ds Skarg i Wniosków w NFZ. Jeśli Fundusz ma podpisaną umowę ze szpitalem, może nałożyć na niego karę finansową. Z kolei Rzecznik Praw Pacjenta udzieli nam pomocy w przypadku roszczeń o odszkodowanie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszam do kontaktu ze mną.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99

Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com